Privacy policy (AVG)

Privacyverklaring The Beautiful Bride Shop

Datum: 06/18

 

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij The Beautiful Bride Shop. De privacyverklaring geldt voor alle websites en andere diensten en faciliteiten die door The Beautiful Bride Shop,  The Beautiful Bride Company en The Beautiful You Company worden aangeboden.

Voor welke diensten en aanbiedingen geldt deze privacyverklaring:

De manier waarop wij uw gegevens bij The Beautiful Bride Shop verwerken, is voor de meeste van onze aanbiedingen gelijk. Deze privacyverklaring geldt daarom voor alle diensten en faciliteiten, die wij aan onze klanten in Europa aanbieden. En dat onafhankelijk van het feit of wij dat via een website, telefonisch, op evenementen of via sociale netwerken of andere kanalen doen. Om de tekst begrijpelijker te maken, gebruiken wij hiervoor normaal gesproken het begrip „Diensten“.

Er zijn echter ook diensten, waarbij wij uw gegevens in uitzonderingsgevallen anders of voor specifieke doelen verwerken. Dat kan aan de soort dienst of van het land afhankelijke eisen liggen. Als het om dergelijke gevallen (dus „afwijkingen van het normale geval“) gaat, noemen wij dat „dienst-specifiek“ of „landspecifiek“.

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

 • Welke gegevens door The Beautiful Bride Shop worden opgeslagen.
 • Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.
 • Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
 • Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige, naadloze en individuele winkelervaring te bieden.
 • Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of een ander onderwerp ten aanzien van de privacybescherming bij The Beautiful Bride Shop heeft, kunt u zich te allen tijde tot de klantenservice wenden.

1. Welke gegevens verwerkt The Beautiful Bride Shop?

The Beautiful Bride Shop biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres. Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie. Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoon gerelateerde gegevens. Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

1.1 Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, geboortedatum, trouwdatum en woonplaats

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Voor het gebruik van toegangsbeperkte, betaal- of gepersonaliseerde diensten kunnen ook andere verplichte velden nodig zijn, zoals uw geboortedatum, uw aanspreekvorm.

Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

1.2 Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers,  e-mailadressen, details van uw profielen in sociale netwerken (zo krijgen wij bijvoorbeeld uw facebook-ID wanneer u ons via Facebook benadert), gebruikersnamen en vergelijkbare contactgegevens bevatten.

1.3 Inkoopgegevens

Wanneer u iets bij The Beautiful Bride Shop bestelt, verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:

 • Bestelnummer
 • Details over de gekochte producten (omschrijving, maat, kleur, prijs enz.)
 • Informatie over de betaalwijze
 • Afleverings- en factuuradressen
 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
 • Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld“ of „verzonden“
 • Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten“
 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)

1.4 Betalingsgegevens

Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, creditkaart, PayPal of factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders, waarmee wij voor de uitvoering van de betaling en controle van de kredietwaardigheid samenwerken. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • gekozen betaalwijze
 • factuuradressen
 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcode
 • creditkaartgegevens
 • kredietwaardigheidsgegevens
 • geboortedatum

Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met de afwikkeling van de betaling en kredietwaardigheidscontrole nodig is. Dat betreft bijvoorbeeld informatie, die externe betalingsdienstverleners voor de identificatie gebruiken, zoals uw PayPal-ID (wanneer u met PayPal betaalt).

De samenwerking met externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie gebeurt landspecifiek, zodat rekening met de landelijke bijzonderheden en eisen kan worden gehouden. Onder landspecifieke informatie kunt u zelf bekijken in welke landen wij met externe betaaldienstaanbieders en bureaus voor kredietinformatie samenwerken. Daar vindt u evt. ook speciale privacyaanwijzingen, die wij u in opdracht van de betreffende betaaldienstaanbieder en bureaus voor kredietinformatie ter beschikking stellen.

1.5 Interessegegevens

Bovendien ontvangen wij voor dit doel ook van onze externe advertentiepartners demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en interesses van onze gebruikers. Daarbij letten wij erop, dat onze advertentiepartners naar The Beautiful Bride Shop toe uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor The Beautiful Bride Shop anonieme gegevens overdragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker, kunnen koppelen. Deze informatie kan ons helpen, zodat wij onze gebruikers beter begrijpen, bijvoorbeeld in het kader van klantstructuuranalyses en bij het indelen van gebruikers in segmenten.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u onder „Hoe gebruikt The Beautiful Bride Shop mijn gegevens voor reclame?“.

1.6 Mededelingen, inhoud van gesprekken

Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over producten (bijv. productbeoordelingen) en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.

Eventueel zullen wij uw mededelingen aan de voor uw verzoek verantwoordelijke plaats doorgeven, d.w.z. aan een partneronderneming of fabrikant. Wanneer wij dit eventueel doorgeven aan een ander bedrijf (bijv. wanneer u ons feedback voor de fabrikant van een product doet toekomen) heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid ons mee te delen, dat uw gegevens alleen door The Beautiful Bride Shop gebruikt mogen worden. In dat geval geven wij uw verzoek niet of alleen zonder opgave van uw persoonsgegevens door aan de verantwoordelijke plaats, ten minste als u verzoek op die manier verwerkt kan worden.

Indien u ons via de daarvoor bedoelde functies eventueel mededelingen voor andere gebruikers doorgeeft (bijv. productbeoordelingen), kunnen deze door ons intern binnen onze diensten gepubliceerd worden.

The Beautiful Bride Shop gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Twitter. Wij gebruiken deze populaire platforms om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden. Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.

1.7 Sociale netwerkgegevens

In de diensten van The Beautiful Bride Shop zijn mogelijkerwijs functies van sociale netwerken geïntegreerd. Dat kunnen Messenger-diensten en zogenaamde social plug-ins of social logins zoals „Aanmelden bij Facebook“ zijn. Wanneer u deze activeert of gebruikt en lid bent van het betreffende sociale netwerk, ontvangen wij van de betreffende aanbieders mogelijkerwijs gegevens, waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Meestal ontvangen wij de onderstaande gegevens van sociale netwerken:

 • uw bij het betreffende sociale netwerk opgenomen openbare profielinformatie (bijv. naam, profielbeeld)
 • opgave van het door u gebruikte apparaattype
 • de account-ID van uw profiel bij het betreffende netwerk (bijv. Facebook-ID)

Daarnaast ontvangen wij van de aanbieders van de sociale netwerken zonder uw akkoordverklaring geen gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd of gecontacteerd kunt worden.

In verband met reclame via sociale netwerken ontvangen wij meestal alleen algemene demografische en interesse gerelateerde informatie voor de efficiëntie van onze advertenties, bijvoorbeeld dat een bepaalde advertentie door een man uit Amsterdam in de leeftijd tussen 25 en 34 jaar en met belangstelling voor winkelen en kleding wordt aangeklikt. Deze informatie en inschattingen zijn afkomstig van de betreffende aanbieder van het sociale netwerk.

Nadere informatie kunt u in de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de betreffende aanbieder vinden.

Houd ook rekening met de aanwijzingen voor de verwerking van de gegevens van sociale netwerken in combinatie met functies van sociale netwerken onder „Informatie over websites en apps“.

The Beautiful Bride Shop maakt op dit moment gebruik van de messenger-dienst van Facebook en social plug-ins/logins van de onderstaande sociale netwerken:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De link naar de privacyverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybepalingen van Facebook.
 • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). De link naar de privacyverklaring van Twitter vindt u hier: Privacybepalingen van Twitter.
 • Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). De link naar de privacyverklaring van Pinterest vindt u hier: Privacybepalingen van Pinterest.

1.8 Locatiegegevens

Voor bepaalde doelen verzamelen wij bij het gebruik van onze diensten ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat. Daarnaast verzamelen wij ook locatiegegevens die uit het IP-adres van uw apparaat kunnen worden afgeleid (tot aan stadsniveau). Daarvoor wordt het tot drie digits ingekorte, geanonimiseerde IP-adres gebruikt. Het kan daarom niet meer voor de identificatie van uw internetaansluiting of apparaat worden gebruikt.

1.9 Foto’s en andere persoonlijke inhoud

Met sommige van onze service-specifieke applicaties kunt u foto’s en andere persoonlijke inhoud met ons en andere gebruikers delen, om met ons of andere gebruikers te communiceren of om diensten te personaliseren. (bijv. door een foto’s te uploaden of met een stylist te communiceren).

1.10 Informatie bij acties en enquêtes

Wanneer u aan een door The Beautiful Bride Shop aangeboden actie (bijv. een kansspel) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.

Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij een kansspel veelal naar uw naam en uw e-mailadres, zodat wij u in geval van een prijs kunnen informeren en om te garanderen, dat iedere deelnemer slechts eenmaal aan het kansspel deelneemt.

Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.

1.11 Apparaat- en toegangsgegevens

Bij het gebruik van online- en mobiele diensten is het onvermijdelijk, dat technische gegevens ontstaan en verwerkt worden, om de aangeboden functies en inhoud beschikbaar te stellen en op uw apparaat te kunnen weergegeven. Wij noemen deze gegevens samengevat „Apparaat- en toegangsgegevens“. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan bij ieder gebruik van een online en mobiele dienst. Daarbij maakt het niet uit wie de aanbieder is. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan daarom bijvoorbeeld bij het gebruik van:

 • websites
 • apps
 • e-mail-nieuwsbrieven (d.w.z. als uw nieuwsbrief-interactie geregistreerd wordt)
 • Locatiegerelateerde diensten
 • Apparaat- en toegangsgegevens omvatten uitgebreide categorieën:
 • algemene informatie van het apparaat, zoals het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, configuratie-instellingen (bijv. instelling van de taal, systemautorisaties), informatie over de internetverbinding (bijv. naam van het mobiele netwerk, verbindingssnelheid) en de gebruikte app (bijv. naam en versie van de app).
 • Identificatiegegevens (ID’s), zoals sessie-ID’s, cookie-ID’s, unieke apparaatcodes (bijv. Google reclame-ID, Apple Ad-ID), Account-ID's van andere aanbieders (tenminste als u social plug-ins of social-logins of betaling met PayPal gebruikt) en andere gangbare internettechnologieën om uw webbrowser, uw apparaat of een bepaalde app-installatie te kunnen herkennen.
 • Toegangsgegevens, die bij iedere online-toegang op de webserver en databases van apps en webbrowsers automatisch overgedragen worden (in het kader van zogenaamde HTTP-requests). Daarbij gaat om gestandaardiseerde informatie over de gevraagde inhoud (zoals de naam en het bestandstype van een geopend bestand) evenals andere informatie over de servertoegang (zoals bijvoorbeeld de overgedragen hoeveelheid gegevens en storingscodes), over uw apparaat (bijv. apparaattype, besturingssysteem, softwareversie, apparaatcodes, IP-adres, de eerder bezochte pagina en het tijdstip van de toegang).

2. Waarvoor gebruikt The Beautiful Bride Shop mijn gegevens?

The Beautiful Bride Shop verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

In dit hoofdstuk vertellen wij u ook op welke wettelijke gronden (rechtsgronden) wij de gegevens voor de afzonderlijke doelen verwerken. Al naargelang de rechtsgrond waarop wij uw gegevens verwerken, kunnen aan u – naast de bij u bekende rechten inzake de gegevensbescherming, zoals het recht op informatie – bijzondere privacyrechten beschikbaar zijn gesteld. Zo heeft u bijvoorbeeld in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw gegevens te herroepen.

2.1 Afhandeling en levering van online, lokale en gepersonaliseerde diensten

Wij verwerken telkens alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren en voor het beschikbaar stellen en uitvoeren van andere bij ons aangevraagde diensten, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De doelen van de betreffende gegevensverwerking richten zich daarom naar de betreffende met u afgesproken overeenkomst (inclusief onze algemene bedrijfsvoorwaarden en eventueel service-specifieke bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden) of door u aangevraagde diensten. De belangrijkste doelen zijn:

 • de beschikbaarheid, personalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten.
 • de uitvoering van koopovereenkomsten en de klantenservice inclusief de afhandelingen van de betalingen en verzending, het schuldenbeheer evenals de afhandeling van retourzendingen, klachten en aanspraken op garantie.
 • de beschikbaarheid van berichten, meldingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse communicatie, voor zover dit een vast onderdeel van onze contractuele diensten en de door u aangevraagde dienst is.
 • De garantie ten aanzien van de algemene veiligheid, beschikbaarheid en stabiliteit van onze diensten inclusief service-aanvallen.
 • Niet-promotionele communicatie over technische, veiligheids- en contractrelevante zaken (bijv. waarschuwingen voor fraude, blokkering van uw account of wijzigingen van de overeenkomst).
 • De uitreiking, inwisseling, levering van The Beautiful Bride Shop-tegoedbonnen.
 • De uitvoering van acties en kansspelen.

Rechtsgronden:

Indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.2 Kredietwaardigheidscontrole

Naast de risicocontrole verwerkt The Beautiful Bride Shop, voordat u de voor uw aankoop bij ons ter beschikking gestelde betaalwijzen worden weergegeven, uw gegevens in het kader van een geautomatiseerde kredietwaardigheidscontrole. Deze controle wordt respectievelijk uitgevoerd door o.a. AfterPay en Klarna GmbH. 

Hiervoor draagt The Beautiful Bride Shop de voor een kredietwaardigheidscontrole vereiste persoonsgegevens (meestal uw voor- en achternaam, uw adres en evt. uw geboortedatum) door aan onze partners

Nadere informatie kunt u in de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de betreffende kredietpartner vinden.

The Beautiful Bride Shop maakt op dit moment gebruik van de diensten van Klarna en AfterPay.

 • Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. De link naar de privacyverklaring van Klarna vindt u hier: Privacybepalingen van Klarna. (https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/)
 • Arvato Finance B.V. handelt onder de naam AfterPay. De link naar de privacyverklaring van AfterPay vindt u hier: Privacybepalingen van AfterPay: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement

 

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor de hierboven beschreven kredietwaardigheidscontrole is artikel 6 lid 1 letter b van de AVG, omdat dit voor het uitvoeren van de vereiste precontractuele maateregelen is vereist. Voor het overige gebeurt de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, gebaseerd op onze en de geoorloofde belangen van de gebruiker ter voorkoming van wanbetaling en i.v.m. de herkenning en voorkoming van fraude en opheldering van strafbare feiten.

2.3 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyses

Wij gebruiken uw gegevens, ook in het kader van gegevensanalyses, voor reclame en marktonderzoek. Daarmee beogen wij in het bijzonder de onderstaande doelen:

 • de indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).
 • het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun dienovereenkomstige gewoontes en interesses bij het winkelen.
 • het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses, aankoop- en gebruiksgewoontes van onze gebruikers evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden worden geleverd.
 • het vroegtijdig herkennen van trends op het gebied van mode en online-shopping.
 • de toezending van advertenties aan bestaande klanten.
 • het verzorgen van direct marketing, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven.
 • de planning, uitvoering en vervolgcontrole van reclame die aan de interesses van de aangesproken doelgroepen voldoet (gepersonaliseerde reclame).
 • inzichten in hoe onze diensten worden gebruikt (gebruiksanalyse).
 • de commercialisering van de bovengenoemde inzichten in verband met advertenties voor adverteerders.

Rechtsgrond:

Als de gegevensverwerking voor de hiervoor beschreven doelen met uw instemming plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring) als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.4 Op grond van uw akkoordverklaring

Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:

 • de bezorging van een nieuwsbrief.
 • de deelname aan enquêtes en marktonderzoeken.
 • het doorvoeren van een kredietwaardigheidscontrole (wanneer dit niet voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is).

2.5 Andere doelen

Wanneer de privacywetgeving dit toestaat, kunnen wij uw gegevens zonder uw akkoordverklaring ook voor nieuwe doelen zoals het uitvoeren van gegevensanalyses en voor de verdere ontwikkeling van onze diensten en inhoud gebruiken. Voorwaarde daarvoor is dat deze nieuwe doelen, waarvoor de gegevens moeten worden gebruikt, bij het verzamelen van de betreffende gegevens noch niet vaststonden c.q. noch niet te voorzien waren en de nieuwe doelen met die doelen verenigbaar zijn, waarvoor de betreffende gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen op wettelijke of technische gebied en modernere bedrijfsmodellen en diensten bijvoorbeeld tot nieuwe verwerkingsdoelen leiden.

3. Informatie over websites

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de websites. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons online-aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder andere in verband met de shopping-personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

3.1 Welke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen in principe alle gegevens die u ons rechtstreeks via onze diensten doorgeeft.

Apparaat- en toegangsgegevens

Bij iedere toegang tot onze servers en databanken ontstaan apparaat- en toegangsgegevens, die in zogenaamde serverlogbestanden worden vastgelegd. Het daarin opgenomen IP-adres wordt aan het einde van de betreffende sessie kortstondig geanonimiseerd, zodra de opslag voor de beschikbaarheid van de functies van de betreffende website niet meer nodig is.

Indien beschikbaar en op uw apparaat ingeschakeld, verzamelen wij ook een apparaatspecifieke code (bijv. een zogenaamde „reclame-ID“ als u een Android-apparaat gebruikt c.q. „Ad-ID“ als u een Apple-apparaat gebruikt). Deze apparaatcode wordt door de fabrikant van uw besturingssysteem aan uw apparaat toegewezen en kan door websites en apps uitgelezen en gebruikt worden om u inhoud op basis van uw gebruiksgewoonten te presenteren. Wanneer u dat niet wilt, kunt u dat op elk moment in uw browserinstellingen of systeeminstellingen van uw apparaat uitschakelen.

Inloggen

Wij stellen voor gebruikers, die zich voor een klantaccount of andere dienst registreren, een door middel van een wachtwoord beschermde toegang in. Wanneer u zich na het inloggen met uw inloggegevens niet weer afmeldt, blijft u bij de meeste van onze servers automatisch ingelogd. Afhankelijk van de soort diensten wordt hiervoor een cookie of vergelijkbare technologie gebruikt. Met deze functies kunt u van een deel van onze diensten gebruik maken zonder telkens opnieuw te hoeven inloggen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt echter nogmaals naar de invoer van uw wachtwoord gevraagd, bijvoorbeeld wanneer uw profielgegevens moeten worden gewijzigd of omdat u een bestelling wilt opgeven. Meer informatie vindt u onder „Gepersonaliseerde diensten“.

Social Plug-ins

Onze diensten kunnen social plug-ins („Plug-ins“) van verschillende sociale netwerken bevatten. Met behulp van deze plug-ins kunt u inhoud bijvoorbeeld delen of producten bij anderen aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en versturen daarom geen gegevens. U kunt de plug-ins activeren door op de betreffende knop (bijv. „Social Media activeren“) te klikken. De plug-ins kunnen met een klik ook weer uitgeschakeld worden. Als de plug-ins geactiveerd zijn, bouwt uw webbrowser een directe verbinding op met de webservers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-ins wordt door het sociale netwerk rechtstreeks aan uw webbrowser overgedragen en van deze browser in onze website opgenomen. Door de koppeling van de plug-ins krijgt het sociale netwerk de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend en kan zo uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen. Wanneer u bent ingelogd bij het sociale netwerk, dan kan deze het bezoek tevens aan uw account bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op Facebook de “Vind ik leuk”-knop aan te klikken of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van het betreffende netwerk c.q. de websites. De links hiervoor vindt u onder. Ook wanneer u niet bij het sociale netwerk bent aangemeld, kunnen door websites met geactiveerde social plug-ins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Door een geactiveerde plug-in wordt er telkens als de website wordt geopend een cookie met een ID geplaatst. Omdat uw webbrowser deze cookie bij iedere verbinding met een server ongevraagd meestuurt, kan het sociale netwerk daarmee in principe een profiel aanmaken, waarin is opgenomen welke websites de bij de ID behorende gebruiker heeft geopend. En meestal is het dan ook mogelijke deze code later - zoals bij de volgende aanmelding bij het sociale netwerk - weer aan een persoon te koppelen.

Social plug-ins van Facebook

Op sommige van onze websites gebruiken wij social plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geëxploiteerd ("Facebook"). De link naar de privacyverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybepalingen van Facebook.

Social plug-ins van Twitter

Op sommige van onze websites gebruiken wij social plug-ins van het sociale netwerk Twitter, dat door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA wordt geëxploiteerd ("Twitter"). De link naar de privacyverklaring van Twitter vindt u hier: Privacybepalingen van Twitter.

Social plug-ins van Pinterest

Op sommige van onze websites gebruiken wij social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA wordt geëxploiteerd ("Pinterest"). De link naar de privacyverklaring van Pinterest vindt u hier: Privacybepalingen van Pinterest.

Informatie over website-cookies

Onze websites gebruiken cookies. Voor een bezoek aan onze websites is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij wijzen u er echter op dat onze websites slechts beperkte functies kunnen hebben wanneer u de cookies niet accepteert. In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee akkoord bent.

De door onze websites gebruikte cookies kunnen afkomstig zijn van The Beautiful Bride Shop of van onze advertentiepartners. Wanneer u alleen de The Beautiful Bride Shop-cookies, maar geen cookies van onze advertentiepartners wilt accepteren, kunt u een bijbehorende instelling in uw browser (bijv. „Cookies van derden blokkeren“) kiezen. Meestal wordt in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie weergegeven, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wij raden u aan om u bij een gemeenschappelijk gebruik van computers, die zo zijn ingesteld dat u cookies en flash cookies accepteert, na beëindiging van het gebruik van onze website altijd volledig af te melden.

Voor onze diensten worden drie soorten cookies gebruikt:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor een optimale navigatie en bediening van de website. Zo wordt de functie van het winkelmandje bijvoorbeeld met deze cookie uitgevoerd, zodat de producten in uw winkelmandje opgeslagen blijven wanneer u nog meer wilt kopen. De noodzakelijke cookies dienen ook voor de opslag van bepaalde invoeren en instellingen, die u heeft uitgevoerd, zodat u deze niet telkens weer hoeft te herhalen, en ze zijn nodig om de inhoud van The Beautiful Bride Shop op uw individuele interesses af te stemmen. Zonder noodzakelijke cookies kan de website niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
 • Statistische cookies: deze cookies verzamelen apparaat- en toegangsgegevens om het gebruik van onze websites te analyseren, zoals welke delen van de website worden gebruikt (het zogenaamde zoekgedrag), hoe snel de inhoud wordt geladen en of er fouten optreden. Deze cookies ontvangen alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie en worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren, om uit te vinden wat onze gebruikers interesseert, en om te meten hoe effectief onze reclame is. Statistische cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden.
 • Marketing-cookies („Tracking-cookies“): Deze cookies bevatten identificatoren en verzamelde apparaat- en toegangsgegevens, om gepersonaliseerde advertenties op de websites van The Beautiful Bride Shop op uw individuele interesses af te stemmen. Ook onze advertentiepartners, die online-reclamenetwerken exploiteren, verzamelen via onze websites apparaat- en toegangsgegevens. Zo kunnen wij u ook op andere websites en in apps van andere aanbieders gepersonaliseerde advertenties tonen, die bij uw interesses passen (het zogenaamde retargeting). Marketing-cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden. Eventueel kan er dan echter geen shopping-personalisering plaatsvinden.

Voor de The Beautiful Bride Shop Shop hebben wij landspecifieke overzichten van alle gebruikte cookies gemaakt. Deze vindt u onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.

3.2 Online-reclame/retargeting

Onze websites krijgen cookies en vergelijkbare tracking-technologieën van advertentiepartners, die een online-reclamenetwerk exploiteren. Op deze manier krijgen onze advertentiepartners de mogelijkheid, uw apparaat- en toegangsgegevens te verzamelen en u op andere websites en in apps, ook van andere aanbieders, gepersonaliseerde advertenties te tonen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd (bijv. advertenties die gericht zijn op producten die u eerder in de The Beautiful Bride Shop-shop heeft bekeken).

3.3 Gebruiksanalyse

In al onze diensten stellen wij normale tracking-technologieën voor het analyseren van apparaat- en toegangsgegevens in. Zo komen wij te weten hoe ons aanbod door onze gebruikers in het algemeen wordt gebruikt. Daarvoor worden ook identificatie-cookies en vergelijkbare identificatoren gebruikt. Op deze manier komen wij te weten welke inhoud en onderwerpen bijzonder geliefd zijn, op welke momenten onze diensten bijzonder vaak worden gebruikt, uit welke regio (tot op stadsniveau) onze diensten worden gebruikt en van welke browsers en apparaten onze gebruikers in het algemeen gebruik maken.

Bovendien voeren wij in verband met de gebruiksanalyse zo nu en dan ook zogenaamde A/B-tests uit. A/B-tests zijn een bijzondere variant van de gebruiksanalyse. De A/B-testing (ook bekend als split-testing) is een procedure voor het vergelijken van twee versies van een website of app, om te achterhalen, welke versie een beter resultaat oplevert, geliefder is of ervoor zorgt dat de gebruiker sneller de gezochte inhoud kan vinden. Door het opstellen van een versie A en een versie B en door het testen van beide versies krijgt met gegevens aan de hand waarvan beslissingen over de wijzigingen van de diensten en inhoud vergemakkelijkt en bespoedigd kunnen worden.

Welke tracking-tools in onze websites en apps worden gebruikt kunt u vinden onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.

Daar vindt u ook informatie over het uitschakelen van de gebruiksanalyse.

U kunt de verwerking van uw gegevens voor de gebruiksanalyse op ieder moment uitschakelen:

 • in de The Beautiful Bride Shop Shop moet u daarvoor de functie „Gegevensverwerking“ uitschakelen. In de The Beautiful Bride Shop Web Shop vindt u deze functie direct naast de link waarmee u ook bij deze privacyverklaring bent gekomen.
 • In andere diensten moet u hiervoor de gebruiksanalyse uitschakelen.

4. Nieuwsbrief

Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan. Informatie over de in de afzonderlijke nieuwsbrieven behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert. Daarnaast zijn er ook dienstenspecifieke nieuwsbrieven, die een vast onderdeel van een bijzondere dienst zijn. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief verzamelen wij ook apparaat- en toegangsgegevens.

Wij gebruiken gebruiken uw e-mailadres die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten en of diensten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres wordt niet aan derden verstrekt.

4.1 Hoe moet ik mij aanmelden?

Voor de ontvangst van onze nieuwsbrief waarvoor u zich eerst moet aanmelden, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in-procedure of single opt-in-procedure (verschilt per land), d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen, wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de nieuwsbriefservice te activeren. Wanneer in uw land een double-opt-in nodig is, moet u eerst bevestigd hebben dat het door u aangegeven e-mailadres ook daadwerkelijk aan u toebehoort. Daarom versturen wij u een kennisgevings-e-mail en verzoeken u, door het aanklikken van de in deze e-mail opgenomen links, te bevestigen dat u de eigenaar van het doorgegeven e-mailadres bent. Soms kunnen wij afzien van deze maatregel omdat u voor een ander doel al op deze wijze aan ons heeft bevestigd, dat u de eigenaar van dit e-mailadres bent.

4.2 Afmelding

Wanneer u na verloop van tijd geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen, zonder dat daarvoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven ontstaan. Slechts een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is daarvoor voldoende. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in de betreffende nieuwsbrief.

4.3 Welke gegevens worden verzameld?

Als u zich aanmeld voor een nieuwsbrief, slaan wij automatisch uw IP-adres, het tijdstip waarop de aanmelding plaatsvond en de bevestiging op. Zo kunnen wij aantonen dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld en tijdig een eventueel misbruik van uw e-mailadres herkennen.

Wij verzamelen apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met een nieuwsbrief ontstaan. Voor deze analyse bevatten de nieuwsbrieven verwijzingen naar beeldbestanden die op onze webserver zijn opgeslagen. Wanneer u een nieuwsbrief opent, laadt uw e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Wij verzamelen de daarbij ontstane apparaat- en toegangsgegevens in gepseudonimiseerde vorm onder een willekeurig gegenereerde code (nieuwsbrief-ID), die wij zonder uw akkoordverklaring niet voor uw identificatie gebruiken. Zo kunnen wij controleren of en wanneer u welke uitgaven van een nieuwsbrief heeft geopend. De in de nieuwsbrieven opgenomen links bevatten eveneens uw nieuwsbrief-ID, zodat wij kunnen registreren in welke inhoud u bent geïnteresseerd. Met de zo ingewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel bij uw nieuwsbrief-ID aan, om de inhoud van de nieuwsbrief overeenkomstig uw interesses en gebruiksgewoonten te kunnen personaliseren en statistisch kunnen analyseren hoe onze gebruikers de nieuwsbriefservice gebruiken. Deze gegevens koppelen wij aan de gegevens die wij in verband met de gebruiksanalyse hebben verzameld.

 5. Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service

In verband met onze diensten presenteren wij u op grond van uw interesses informatie en aanbiedingen van The Beautiful Bride Shop. Deze individuele productaanbevelingen ontvangt u van ons ongeacht of u zich op een nieuwsbrief heeft geabonneerd. Voor de keuze van de individuele productaanbevelingen gebruiken wij conform de wettelijke bepaling in eerste instantie uw huidige aankoopgegevens en gegevens m.b.t. uw interesses, waaruit wij - rekening houdend met uw aan ons doorgegeven interesses, voorkeuren en profielgegevens - uw interesse voor bepaalde producten kunnen afleiden.

Indien u geen individuele productaanbevelingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u deze dienst op ieder moment uitschakelen:

•            Wanneer u geen individuele productaanbevelingen van ons per e-mail wilt ontvangen, kunt u dat op ieder moment en zonder plichtplegingen herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven (bijv. kosten voor de internetverbinding, porto) ontstaan. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in iedere e-mail.

6. Tegoedbonnen

De in verband met een bestelling van The Beautiful Bride Shop-tegoedbonnen doorgegeven gegevens gebruiken wij ter controle en voor de bewerking van de bestelling en voor het toezenden en inwisselen van de tegoedbon. Dit houdt tevens een rapportage en verwerking van de met het gebruik van de tegoedbon samenhangende gegevens in, vooral ter voorkoming van fraude.

In het belang van deze doelen slaan wij de volgende gegevens op:

 • datum van afgifte
 • waarde van de tegoedbon
 • code van de tegoedbon
 • personaliseringsgegevens (tenminste indien u deze heeft aangegeven)
 • naam van de rechthebbende van de tegoedbon (bij persoonsgebonden tegoedbonnen)
 • tijdstip waarop de tegoedbon werd ingewisseld
 • naam van degene die de bon heeft ingewisseld en het klantaccount-ID van het voor het inwisselen gebruikte account.

7. Hoe gebruikt The Beautiful Bride Shop mijn gegevens voor reclame?

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van The Beautiful Bride Shop en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

7.1 Advertentieformaten en -kanalen

Tot de door The Beautiful Bride Shop en advertentiepartners van The Beautiful Bride Shop gebruikte advertentieformaten behoren presentaties in de The Beautiful Bride Shop Shop (in verband met de onsite- en in-app-verbetering), advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) en advertentieruimte, die via de door The Beautiful Bride Shop gebruikte online-reclamenetwerken zoals DoubleClick by Google worden doorgegeven.

The Beautiful Bride Shop verkoopt geen persoonlijke gegevens.

7.2 Informatie die wij voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken

Voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken wij onze eigen informatie die wij uit de gegevensanalyse van het gebruiks- en koopgedrag van onze gebruikers en klanten halen, net als uit ons marktonderzoek voor het segmenteren van gebruikers, die wij op de door The Beautiful Bride Shop verzamelde gebruikersgegevens toepassen. Daarbij houden wij in het bijzonder rekening met gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde aankoopgegevens, zoekpatronen, interessegegevens en demografische profielgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens.

 7.3 Op advertentieruimtes, die via online-reclamenetwerken overgedragen worden (retargeting)

Advertentiepartners die een online-reclamenetwerk exploiteren, kunnen in de The Beautiful Bride Shop Shop en op websites en in apps van andere aanbieders cookies en vergelijkbare technologieën voor een gepseudonimiseerde registratie van uw gebruiksgedrag aan de hand van apparaat- en toegangsgegevens toepassen. Deze advertentiepartners gebruiken de verzamelde gegevens om te achterhalen met welke waarschijnlijkheid zij bij de door ons aangesproken doelgroepen horen en houden daar rekening mee bij de keuze van de advertentieruimte die via hun online-reclamenetwerk wordt overgedragen. Deze standaard-internettechnologie wordt als retargeting aangeduid. Retargeting biedt ons de mogelijkheid om te schakelen tussen advertenties die voor u zo relevant mogelijk zijn, en om de efficiëntie en reikwijdte van het reclamemiddel te meten, maar ook om de afrekeningen van onze reclamepartners voor geschakelde campagnes te controleren.

Meer informatie ontvangt u van de exploitanten van de betreffende advertentieruimtes en de met de overdracht belaste online-reclamenetwerken. Een overzicht van de advertentiepartners en aanwijzingen voor het uitschakelen vindt u onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.

8. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

The Beautiful Bride Shop geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. hotline-dienstverleners), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals DPD, PostNL, BPost en DHL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren.

8.1 Koeriersbedrijven

Voor de aflevering van bestellingen werken wij samen met externe koeriersbedrijven (bijv. DPD). Deze koeriersbedrijven ontvangen voor het uitvoeren van de betreffende opdracht van ons de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw afleveringsadres
 • evt. uw postcode (wanneer u uw bestelling bij een DHL-afhaalstation wilt laten afleveren)
 • evt. uw e-mailadres (wanneer het koeriersbedrijf u per e-mail over de vermoedelijke bezorgdatum wil informeren)

8.2 Technische dienstverleners

Wij werken samen met technische dienstverleners om onze diensten aan u te kunnen leveren. Tot deze dienstverleners behoren bijvoorbeeld 6Ways, Omsag GmbH, Marketing Madheads en Argeweb BV.

8.3 Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

8.4 Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Google Customer Reviews, Trusted Shops en The Perfect Wedding (hierna Review-Partner). Als u een review achterlaat dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. De Review-Partner deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. De reviewpartner publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan de reviewpartner contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met de reviewpartner. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. De reviewpartners hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De reviewpartner behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan de reviewpartners toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de reviewpartner derden inschakelt.

8.5 Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en Amazon. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com en/of Amazon uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 8.6 Instanties en overige derden

Wanneer wij door een besluit van een instantie of de rechtbank verplicht worden of in verband met rechts- en strafvervolging genoodzaakt zijn, geven wij uw gegevens zo nodig door aan rechtshandhavingsinstanties of overige derden.

9. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).

De contactgegevens voor uw verzoeken vindt u onder „Contactpersonen“.

Belangrijke aanwijzingen:

•            Om te garanderen, dat uw gegevens bij verzoeken om informatie niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u om bij uw verzoek per e-mail of per post een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.

•            De meeste van uw gegevens kunt u zelf in uw klantaccount wijzigen. In alle andere gevallen verzoeken wij u contact met de klantenservice op te nemen.

•            De bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteiten zijn beperkt tot het kantoor van de officiële instantie. U kunt zich echter ook tot de gegevensbeschermingsautoriteit in uw woonplaats wenden, die uw klacht dan aan de bevoegde instantie kan doorgeven.

 • Wanneer u een akkoordverklaring voor de verwerking van uw gegevens heeft afgegeven, kunt u deze op ieder moment weer herroepen. Het herroepen heeft geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van de door uw herroeping uitgevoerde verwerking van uw gegevens.
 • De verwerking van uw gegevens voor doelen zoals reclame, inclusief direct marketing (ook in de vorm van gegevensanalyses) kunt u op ieder moment zonder opgaaf van reden herroepen.
 • Wanneer wij de verwerking van uw gegevens van een belangenafweging conform artikel 6 lid 1 letter f van de AVG laten afhangen (bijv. de melding van kredietwaardigheidsgegevens aan een extern bureau voor kredietregistratie), kunt u de verwerking herroepen. Bij het indienen van een herroeping verzoeken wij u om de reden aan te geven waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken. Als sprake is van een gefundeerde herroeping controleren wij de situatie en zullen ofwel de verwerking staken c.q. aanpassen, of u onze verplichte redenen doorgeven, op grond waarvan wij de verwerking mogen voortzetten.

10. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Indien u uw klantaccount sluit, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

Een blokkering gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Voor uw bestel- en betalingsgegevens en evt. andere gegevens gelden meestal verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals in het Wetboek van koophandel (WvK) en de Belastingwet. De wet verplicht ons, deze gegevens in verband met belastingcontroles en controles van jaarrekeningen tot 10 jaar te bewaren. Pas daarna mogen wij de betreffende gegevens definitief verwijderen.
 • Ook wanneer voor uw gegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen wij in de wettelijk toegestane gevallen afzien van het onmiddellijk verwijderen van uw gegevens en deze in plaats daarvan blokkeren. Dat geldt in het bijzonder voor gevallen waarbij wij de betreffende gegevens wellicht nog voor andere activiteiten in verband met de afhandeling van een overeenkomst of voor rechtsvorderingen of gerechtskosten nodig hebben (bijv. bij reclamaties). Het maatgevend criterium voor de duur van de blokkering zijn de wettelijke verjaringstermijnen. Na afloop van de relevante verjaringstermijnen zullen de betreffende gegevens definitief worden verwijderd.

In wettelijk toegestane gevallen kan ervan worden afgezien om de gegevens te verwijderen, tenminste als het om geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gaat en de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doelen door het verwijderen onmogelijk wordt gemaakt of deze ernstig zou benadelen.

11. Hoe beschermt The Beautiful Bride Shop mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring en contactpersonen

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

Vragen over de bescherming van gegevens binnen de The Beautiful Bride Shop-groep kunt u te allen tijde aan onze functionaris gegevensbescherming richten. Deze bereikt u het gemakkelijkst onder service@beautifulbrideshop.com

Contact met de functionaris gegevensbescherming bij The Beautiful Bride Shop:

The Beautiful Bride Shop

Olivier van Noortlaan 108

3133 AT  Vlaardingen

T: +31 (0)10 3132727

E-Mail: service@beautifulbrideshop.com

13. Landspecifieke informatie

Onze gegevensverwerking kan van land tot land verschillen. Hier kunt u zien welke landspecifieke afwijkingen er zijn.

13.1 Duitsland

De dienstverlener voor de kredietwaardigheidscontrole van consumenten in Duitsland is Klarna en AfterPay

De uitgebreide privacybepalingen van Infoscore Consumer Data GmbH in de zin van artikel 14 van de AVG, vooral informatie over het zakelijke doel, de doelen voor het opslaan van gegevens, de ontvangers van de gegevens evenals uw privacyrechten ten opzichte van Infoscore Consumer Data GmbH vindt u hier c.q. onder https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

 13.2 Nederland

De dienstverlener voor de kredietwaardigheidscontrole van consumenten in Nederland is Klarna Bank SE en AfterPay

13.3 België

De dienstverlener voor de kredietwaardigheidscontrole van consumenten in Belgie AfterPay.

14. Informatie over cookies

Op deze plaats kunt u zien welke cookies wij gebruiken. Hier gaat u naar het overzicht van alle gebruikte cookies [https://www.The Beautiful Bride Shop.nl/cookies]